Meteen naar de inhoud

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

De onderneming:

Het adres van onze website is: https://marktvizier.com.

Identiteit van de onderneming:

Handelsnaam: MarktVizier

Bedrijfsnaam: Satoshi Consultancy EOOD

Inschrijvingsnummer / UIC: 205798604
Adres: Kraibrejna 34, Ap.26, 7600 Tutrakan, Bulgaria
VAT/BTW nummer: BG205798604

Artikel 1: Definities

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de onderneming worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de onderneming;
Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
Dag: kalenderdag;
Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of onderneming in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
Onderneming: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en onderneming gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2: Algemeen

Satoshi Consultancy Ltd. (handelsnaam MarktVizier) is geen professioneel adviseur en accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade geleden door opvolgen van gegeven opinies of navolgen van informatie op deze site, de MarktVizier community of een educatief traject. De informatie in de cursussen, community en op deze site zijn louter informatief en educatief bedoeld. Zoek professioneel advies indien je daar behoefte aan hebt. Wij kunnen en mogen geen persoonlijk financieel advies geven en geen enkele uitlating op deze site is als persoonlijk financieel advies bedoeld. Ook eventueel mailcontact of social media content is nooit als persoonlijk financieel advies bedoeld, enkel als eigen mening en eigen visie.

De informatie op deze site vormt geen openbaar bod of een verzoek om aandelen, ETF’s, NFT’s, Edelmetalen, Vastgoed of  digitale valuta of andere financiële instrumenten aan te schaffen. Beleggen en handelen kan leiden tot verlies. Een eventueel beleggingsbesluit betreffende de besproken topics moet gebaseerd zijn op individueel, professioneel advies en een prospectus gepubliceerd door een bevoegde instantie. De opstelling van teksten doet Satoshi Consultancy Ltd. niet als een beleggingsadviseur of vanwege een of andere wettelijke verplichting. De informatie is verstrekt met de nodige zorg en aandacht, maar Satoshi consultancy Ltd. is niet aansprakelijk voor de juistheid/volledigheid van de teksten, strategieën, technieken en economische informatie, wisselkoersen of algemene marktgegevens. Deze informatie en mening is representatief voor de tijd van publicatie en projecteert geen toekomstige voorspelling.

Bijkomend op gebied van ‘CryptoCurrency’, wensen wij een extra waarschuwing te geven.

Virtuele munten, reële risico’s. De enige garantie in crypto is het risico.

Waarschuwing:

– de waarde van uw virtuele munten kan sterk op en neer gaan, en
het door u belegde bedrag kan integraal verloren gaan;

– de virtuele munten zijn niet gedekt door de garantieregelingen voor
bankdeposito’s;

– op de markt van de virtuele munten is geen enkel wettelijk
mechanisme beschikbaar waarmee marktmanipulatie of misbruik van
voorkennis kan worden vermeden;

– de virtuele munten zijn volledig afhankelijk van een specifieke
computertechnologie en –infrastructuur, die in bepaalde gevallen zeer
recent ontwikkeld en nog onvoldoende getest kan zijn;

– bij verlies van de identificatiecode die of het wachtwoord dat
toegang verleent tot de virtuele portefeuille waarin de virtuele munten
zijn opgeslagen, zullen die munten definitief verloren zijn;

– virtuele munten worden thans beperkt als betaalmiddel aanvaard,
en in de meeste landen bestaat er geen enkele wettelijke verplichting
om ze te aanvaarden;

– voor meer informatie over de risico’s die aan een belegging in virtuele munten verbonden zijn, raden wij u aan de Wikifin-pagina Wat
is een cryptomunt? | Wikifin te lezen.”

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de onderneming en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en consument.
Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de onderneming voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de onderneming zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de internetpagina van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod en de confirmatiemail vermeld.
De confirmatiemail bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de onderneming gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de onderneming niet.
Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

Om toegang te krijgen tot de cursussen of community dient men 18 jaar of ouder te zijn en bevoegd zijn om een cursus af te nemen of lid te zijn van de community. Kinderen onder de 18 jaar dienen toestemming van een of beide ouders te hebben alsook een verplicht online introductiegeprek te hebben met desbetreffende lesgever over de inhoud van de opleiding.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van betaling op de website en ontvangst van de elektronische aanvaarding door de consument van de confirmatiemail en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De onderneming kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de onderneming op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren, terug te betalen of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Aanbiedingen van Satoshi consultancy EOOD zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.

Een aanbod is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod staat vermeld. Als de klant een aanbod niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod. Aanbiedingen gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop voor een opleiding/Cursus gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat hij of zei maximaal 20% van de cursus gevolgd heeft.

Als je meer dan 20% gevolgd hebt kunnen wij de cursus niet meer voor je annuleren en terugbetalen.

Wanneer je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en wilt annuleren, stuur ons dan een e-mail naar stephan@marktvizier.com met daarin jouw origineel factuurnummer, jouw naam, jouw discord username en rekeninggegevens waarop de creditering moet gebeuren. Wij streven ernaar de annulering binnen twee weken te verwerken en het geld tijdelijk terug te storten.


2. De lidmaatschappen van de MarktVizier Community lopen voor de vooropgestelde tijd (duurovereenkomst) van jouw abonnementsformule . Hierbij geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen. Je kan je aankoop ongedaan maken via het formulier dat je kan vinden op www.marktvizier.com/opzeggen (-10Euro admin. kost). De duur van de overeenkomst wordt telkens via factuur, die je uiterlijk 10 werkdagen voor verlenging ontvangt via mail, voor de duur van de oorspronkelijk overeengekomen periode verlengd, tenzij de klant de overeenkomst uiterlijk 11 werkdagen voor het einde van de actieve periode opzegt via de voorgaande link . Valt de opzeg buiten de vooropgestelde max. termijn en wens je toch nog op te zeggen, dan wordt er 10€ administratiekost aangerekend.


3. De try-out maand van de MarktVizier Community wordt verlengd via factuur naar een maandelijks abonnement. Deze kost €35 per maand en is opzegbaar zoals vermeld in punt 2 van dit artikel. De consument kan er ook voor kiezen om de abonnementsformule van 1 maand te wijzigen naar een kwartaal- of jaarverlenging door het ‘abbo wijziging’ formulier in te vullen op www.marktvizier.com/opzeggen

4. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag nadat de consument de eerste mail van confirmatie betaling heeft ontvangen.

5. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via mail met als titel ‘herroepingsrecht’  en zijn of haar gegevens + factuurnummer naar stephan@marktvizier.com.

Artikel 7 – Verplichtingen van de onderneming bij herroeping

Als de onderneming de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze ontvangt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
De onderneming vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt in de afgesproken termijn.

De onderneming gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument en wordt geconfirmeerd via een credit nota via mail.

Artikel 8 – De prijs

Tijdens de actieve periode van een community abonnement of opleiding kan de onderneming de prijzen niet verhogen en dus ook de consument niet extra factureren.

Prijsverhogingen van abonnementsformules of opleidingen buiten degene ind e actieve periode van de consuments zijn ten allen tijde toegestaan indien de onderneming dit wenst.  

Alle prijzen die de onderneming hanteert zijn in euro’s en zijn inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen. Ondernemingen kunnen gefactureerd worden exclusief BTW door het intracommunautaire belastingsstelsel voor diensten in de EU.

Voorafgaand aan de ingang van prijswijzigingen zal de onderneming steeds de prijsaanpassingen meedelen aan de consument.

Artikel 9 – Betaling

Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 10 werkdagen na de opstelling van de factuur (Facturatiedatum). 

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de onderneming te melden.

Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de onderneming is gewezen op de te late betaling via mail en de onderneming de consument een termijn van 10 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, over het nog verschuldigde bedrag de rente verschuldigd van 5% per maand, en is de onderneming gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De onderneming kan ten voordele en in samenspraak met de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages. 

Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag de onderneming zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de consument, zijn de vorderingen van de onderneming op de consument onmiddellijk opeisbaar. Weigert de consument zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door de onderneming, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan de onderneming te betalen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Wanneer de partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor de onderneming enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

De onderneming beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de onderneming.
Bij de onderneming ingediende klachten worden binnen een termijn van 30 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de onderneming binnen de termijn van 30 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
De consument dient de onderneming in ieder geval 8 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de onderneming. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot het ODR platform van de Europese Commissie. Dit ODR platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is, dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
Een klacht schort de verplichtingen van de onderneming niet op, tenzij de onderneming schriftelijk anders aangeeft.
Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de onderneming, zal de onderneming een terugbetaling doen van de originele factuur.

Artikel 11– Geschillen

Op overeenkomsten tussen de onderneming en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Bulgaars recht van toepassing. De hoofdregel in het geval van grensoverschrijdende geschillen is dat de rechter van het land van de gedaagde partij bevoegd is. Indien u dus gaat procederen tegen uw contractspartij, zal u in beginsel in het land van die partij moeten procederen.

Artikel 12 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13: Uitvoering van de overeenkomst

De onderneming voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. De onderneming heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk en/of digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat de onderneming tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat de onderneming tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Artikel 14 Intellectueel eigendom

De onderneming behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. De consument mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de onderneming (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

In overweging genomen wat volgt:
(A) De ontvanger krijgt info en lesinhoud ter beschikking omtrent een specifieke strategie.
(B) De ontvanger ontvangt toegang tot de gegeven lessen via de videozone van de onderneming die niet mogen doorgegeven worden aan derde partijen. Deze inhoud is exclusief voor de consument bestemd.
(C) Deze informatie en lessen worden verstrekt door de onderneming en partners via exclusieve samenwerkingen na jaren studie, eigen inbreng, eigen strategie en inwinnen van juridische adviezen en bijkomende opleidingen.

Aldus wordt overeengekomen wat volgt:

Definitie:
“Vertrouwelijke informatie” : Alle lesinhoud, presentaties en opnames – onder welke vorm ook – die afkomstig is van de onderneming en alle door haar aangestelde derde partijen alsmede alle aan haar of aan diens zaakvoerder gelieerde rechtspersonen dan wel nog op te richten rechtspersonen.

De consument verbindt zich ertoe, om zowel tijdens als na de duur van deze overeenkomst en de uitvoering van de community toegang, lessen en opvolgingen, de vertrouwelijke informatie enkel te gebruiken voor eigen gebruik. De ontvanger zal de vertrouwelijke informatie niet openbaar maken op geen enkele wijze en dit mondeling, noch schriftelijk of digitaal. De onderneming benadrukt dat op geen enkele manier vertrouwelijke informatie mag kenbaar gemaakt worden ten aanzien van derden. De ontvanger aanvaard de volledige aansprakelijkheid en zal de ondrneming integraal schadeloosstellen en vrijwaren voor alle schade welke zij mogelijk zou lijden ingevolge het vrijwillig overmaken van de vertrouwelijke informatie.
Indien de vertrouwelijke informatie onvrijwillig wordt vrijgegeven, bijvoorbeeld door diefstal, zal de cursist vrijgesteld worden van boete indien deze officieel klacht heeft neergelegd bij de bevoegde diensten en er bewijs is dat de consument hier geen schuld aan heeft.

Onderhavige overeenkomst is van onbeperkte duur en
De consument herkent hierbij dat de onderneming ernstige schade zal lijden bij een inbreuk op dit artikel, zodat de onderneming het recht heeft om een vergoeding te vorderen dewelke forfaitair begroot wordt op 10.000 Euro als boete per inbreuk, onverminderd het recht van de onderneming om juridisch hogere schade te bewijzen.

De consument neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.

De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
● die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de consument
● die door de consument openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Daarnaast komt de onderneming het recht toe de klant de toegang tot de cursussen of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld en 500 Euro per maand te vorderen dat de vrijgegeven inhoud online blijft.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Artikel 15 Affiliate marketing

1. De laatste klik is leidend voor de commissie.

2. De onderneming betaald iedere 3 maand de commissie na het ontvangen van een factuur (indien de affiliate een onderneming is) waarbij de BTW verlegd wordt naar de onderneming of een kwitantie ( indien de affiliate particulier is)

3. De wederkerende commissies lopen voor de periode dat de samenwerking tussen de onderneming en de affiliate in stand is.

4. Het is niet toegestaan om zelf jouw affiliate link te gebruiken voor jouw eigen aankopen voor diensten of community toegang. Alleen andere personen dan de affiliate zelf kunnen de link gebruiken.